11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Документи

Предвид динамиката в нормативната уредба и очакваните промени в ЗПУО и някои Държавни образователни стандарти, документите ще бъдат актуализирани и допълвани.

Прикачени документи

Консултации по предмети 2020/2021
Консултации с родители 2020/2021
Заявление за преминаване към обучение в електронна среда 2020/2021
Декларация за провеждане на обучение в електронна среда 2020/2021
Правилник за устройството и дейността на училището 2020/2021
Училищен учебен план 2020/2021
План за действие при COVID-19 2020/2021
Инструктаж за безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2020/2021
Годишен план 2020/2021
Дневен режим за учебната 2020/2021г.
Списък на утвърдените учебници за учебната 2020/2021 г.
Заявление за постъпване в училище
Заявление за дубликат на диплома
Молба за отсъствие на ученик 7 дни
Молба за отсъствие на ученик 3 дни
Програма за превенция на ранното напускане
Стратегия за развитие на училището 2019/2020 г.
Програма за равни възможности
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образованието
Съобщение за поверителност на лични данни