11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване 1 клас

 


КЛАСИРАНЕ 1 КЛАС 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 


 

 

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 11. ОУ за учебната 2023/ 2024 г. е от 08:30 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.


Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. . Работното време на комисията от 19.06 до 22.06.2023 г. вкл. е от 08:30 до 17:00 ч. , като на 23.06.2023 г. е от 08:30 до 16:00 ч.

 

Необходими документи:

  1. Заявление - генерира се автоматично в системата;
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
  4. При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

 

 


КАНДИДАТСТВАНЕ 1 КЛАС 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 


 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,


     За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.


С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.


От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.


На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 11. ОУ за учебната 2023/ 2024 г. е от 08:30 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

 

Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. . Работното време на комисията от 19.06 до 22.06.2023 г. вкл. е от 08:30 до 17:00 ч. , като на 23.06.2023 г. е от 08:30 до 16:00 ч.

 

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес: 

https://kg.sofia.bg

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

 

Ръкововдство на потребителя - от категории се избира "Ръководство за кандидатстване в първи клас" :

https://kg.sofia.bg/#/manual 

 

 

 


ПЛАН – ПРИЕМ 1 КЛАС 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА


 

Планирани са три паралелки по 24 ученици с целодневна организация на учебния ден.

Избираемите учебни предмети за трите паралелки са:

  • български език и литература – 1час;
  • английски език – 1час;
  • компютърно моделиране – 1час.

 

Очаквайте информация за кандидатстването!

 

Виртуална разходка в 11 ОУ "Св. Пимен Зографски"