11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Проект Erasmus+

 

                          

 

 

Проект Erasmus+

 "Училището – ключът към иновациите, образованието и преподаването на бъдещото общество"

No. : 2023-1-BG01-KA122-SCH-000134051

 

 

 

 

      11. Основно училище "Свети Пимен Зографски" спечели финансиране по проект Еразъм+  "Училището – ключът към иновациите, образованието и преподаването на бъдещото общество" No. : 2023-1-BG01-KA122-SCH-000134051. Предвидени са две мобилности по европейската програма с цел обучение на общо 8 педагогически специалисти. Мобилностите ще се провеждат в Сантарем, Португалия. Обученията са насочени към учителите от всички етапи на образователната система и имат за цел да предоставят необходимите знания, умения и инструменти за успешното изграждане на една ефективна класна стая. Засягат се теми за толерантността, приобщаването, човешките права, правата на детето, насърчаване на активното гражданство в съвременната класна стая, използване на инструменти и методи, които насърчават ангажираност, сътрудничество и критично мислене у учениците, използване на различни способия и ресурси от неформалното образование за подобряване на учебната среда и улесняване на сътрудничеството между учениците.

 

   I) Провеждане на обучение на тема "Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom" (Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21-ви век) в периода 29.01 - 04.02.2024 г. - 4 педагогически специалисти

 

   Целта на обучението е да подготви учители за успешното изграждане на ключови ценности и умения у учениците. Програмата на курса обхваща голям брой теми, включително основите на обучението по човешки права, стратегии за интегриране на подходи, използвани в неформалното образование, насърчаващи толерантността между учениците и приобщаването, използване на изготвен Наръчник за учители, както и различни действия, които могат да бъдат приложени, за подтикване на учениците към активно участие в училищния живот и изграждането им като отговорни граждани на технологичното общество на 21-ви век.

  Педагогическите специалисти имаха възможността да изградят практически знания, да наблюдават добри практики и иновативни подходи. С помощта на обучението учителите  получиха необходимите знания, умения и инструменти, за да се справят с предизвикателствата на съвременното образование.

 

            

 

  

 

   .   

 

 II) Провеждане на обучение на тема "The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources" (Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване за приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси за НФО) в периода 19.02 - 25.02.2024 г. - 4 педагогически специалисти

 

   Обучението е с цел професионално развитие и е предназначен да подпомогне учителите най-вече от начален етап на образование да създадат ефективна и пробщаваща класна стая с помощта на инструменти и ресурси от неформалното образование (НФО). Програмата обхваща широк спектър от теми, предназначени да подобрят уменията на учителите за преподаване и управление на разнообразни групи ученици чрез фокус вурху ангажираността, сътрудничеството и критичното мислене на учениците. Обхващат се теми като приобщаващо образование, ефективни стратегии за преподаване и учене, използване на НФО инструменти и ресурси, техники за оценяване (особено в областта на училищната култура). Чрез усвояването на уменията и знанията, учителите могат да създадат една успешна и функционална учебна среда, която води до високи постижения и повишена мотивация на всички ученици. 

 

.   

 

.   

 

.