11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

НВО 7 клас

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват. 

      За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията: Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

      Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

      Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.

 

За изпитите:

 1. Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:
 • български език и литература (БЕЛ) – на 19.06.2024 г.;
 • математика – на 21.06.2024 г.;
 • чужд език (по желание на ученика) – на 20.06.2024 г.

      Тази година резултатът от НВО по чужд език няма да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

      Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

      За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:
  • изобразително изкуство – на 24.06.2024 г.
  • музика – на 25.06.2024 г.;
  • музика и физическо възпитание и спорт – на 25-26.06.2024 г.
  • физическо възпитание и спорт – на 26-27.06.2024 г.

      На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е от 21.05.2024 до 31.05.2024 г.

      Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите за всеки кандидат, който е подал заявление.

      Паралелки, за които е необходима оценка от изпит за проверка на способностите има в следните училища:

 • изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 162. ОбУ „Отец Паисий“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“;
 • музика: 144. СУ „Народни будители“;
 • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“;
 • физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

      Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 02.07.2024 г.
 2. Балообразуване.

      С решение на педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки.

      Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година. Единственото училище в област София, заявило такова балообразуване, е НПМГ „Акад.Любомир Чакалов“. Съгласно решение на педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от постигнатия максимален брой точки, съгласно регламента на съответната олимпиада.

      Списък с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град в раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“, в срок до 03.05.2024 г.

      При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

 • сбора от резултатите от националното външно оценяване;
 • сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;
 • средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

      Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по- високия показател.

      Цялата необходима информация относно оценки, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

5.  Допълнителни дати за изпити.

      Съгласно чл. 94а от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование на допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика и/или на изпит за проверка на способностите имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:

 1. Защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина.
 2. Поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита.

      За явяване на изпит на допълнително определена дата родителите/настойниците на ученика подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, от регионалната здравна инспекция - за наложената изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт. Заявлението се подава до седем работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит.

      След определяне на допълнителна дата за съответния изпит министърът на образованието и науката със заповед определя график на дейностите по приемане на учениците.

      Изпитите за националното външно оценяване и за проверка на способностите на допълнително определената дата се организират и провеждат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

      За процеса на кандидатстване и класиране

      1.  Първи етап.

      Подаване на заявления за участие от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. само по електронен път.

      Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Списъкът с определените училища-гнезда ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град в началото на месец юни 2024 г.

      Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

      За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

      При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най- предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

      Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

      Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

      2.  Втори етап.

      След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г. вкл.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

      Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

      Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в периода 15-17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

      Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

      Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се„пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

      3.  Трети етап.

      Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

      На 26 и 29 юли 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

      4.  Четвърти етап.

      Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 5 и 6 август 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

      5.  Пети етап.     

      Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 13.08.2024 г. до 11.09.2024 г. Съгласно чл. 70, ал. 3 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

      Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

      6.  Записване.

      Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2024 г. заявление за полагане на НВО;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

      Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.

      При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

 1. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
 • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

      Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 11.09.2024 г.:

 • документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване;
 • документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.

 

      8. Насочване и записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, които са с качествена оценка.

      Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства разглежда подадените от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г. документи и насочва тези ученици преди началото на кампанията по прием на ученици в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдения план-прием.

      Насочването е по списъци с подходящи за съответното заболяване специалности от професии и/или профили, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

      Списък на заболяванията, както и информация за работата на комисията, са публикувани на сайта на РУО – София-град.

      Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

      За Ваше улеснение прилагаме и график на дейностите, изготвен въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

      Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

14.05.2024 г.


 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦСОП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

        Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година, определената със заповед № РД 01-208/05.04.2024 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове /в работни дни/– от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

        За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

08.05.2024 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2024 г. (петък)                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

14.05.2024 г. (вторник)                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2024 г. (четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2024 г. (понеделник)          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                 14.00 – 17.00 ч.

          За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

07.05.2024 г. (вторник)                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2024 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2024 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2024 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2024 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч.

 1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:
 • заявление (по образец VIIX клас) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип (за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (за учениците, настанени в приемно семейство).

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

        Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

 1.     Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:
 • заявление (по образец VIIX клас) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

        ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

        Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

        ВАЖНО!

 1. В изпълнение на Приложение № 2 към заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката, при насочване на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в VIII клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката. Моля ЕПЛР да ориентират кариерно учениците и да информират родителите, че на територията на София-град има ограничен брой професионални паралелки по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.
 2. В изпълнение на Приложение № 1 към заповед № РД 09-682/203.2024 г. на министъра на образованието и науката, при насочването на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в XI клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А6, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

        Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, да съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаване в определените срокове на документите към комисията.

   Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2024 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 19.04.2024 г.


 

ГРАФИК