11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване в 11 ОУ

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  1. Първи клас – три паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни предмети са: български език и литература – 1 час; английски език – 1 час; компютърно моделиране – 1 час. При по-голям брой желаещи броят на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.
  2. Пети клас – три паралелки по 26 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план:
  • паралелки с разширено изучаване на математика ИУЧ:

   математика – 2 ч.

   български език и литература – 0,5ч. ;

  • паралелки с разширено изучаване на II чужд език ИУЧ:

   испански език/ немски език – 1ч.  

   български език и литература – 1,5ч. ;

  1. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас включително.
  2. За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2023 г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

                                       

Свободни места до 23.02.2023 г. 

     

          Заявления се приемат само при наличие на свободни места! 

 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

 1 а

 Няма
 1 б  1 свободно място
 1 в  Няма

 2 а

 1 свободно място

 2 б

 Няма

 2 в

 Няма

 3 а

 Няма

 3 б

 1 свободно място

 3 в

 Няма

 4 а

 Няма

 4 б

 Няма

 4 в

 Няма

 5 а

 Няма

 5 б

 Няма

 5 в

 1 свобдоно място

 6 а

 Няма

 6 б

 Няма

 7 а

 Няма

 7 б

 Няма

 7 в

 Няма