11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидатстване в 11 ОУ

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  1. Първи клас – три паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни предмети са: български език и литература – 1 час; английски език – 1 час; компютърно моделиране – 1 час. При по-голям брой желаещи броят на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.
  2. Пети клас – три паралелки по 26 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план:
  • паралелки с разширено изучаване на математика ИУЧ:

   математика – 2 ч.

   български език и литература – 0,5ч. ;

  • паралелки с разширено изучаване на II чужд език ИУЧ:

   испански език/ немски език – 1ч.  

   български език и литература – 1,5ч. ;

  1. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас включително.
  2. За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2023 г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

 

Свободни места в 11 ОУ за учебната 2023/2024 година

     

          Заявления се приемат само при наличие на свободни места! 

 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

 1 а

 Няма
 1 б  Няма
 1 в  Няма

 2 а

 1 свободно място 

 2 б

 Няма

 2 в

 Няма

 3 а

 Няма

 3 б

 Няма

 3 в

 Няма

 4 а

 1 свободно място

 4 б

 Няма

 4 в

 Няма

 5 а

 1 място

 5 б

 Няма

 5 в

 1 място

 6 а

 1 място

 6 б

 Няма

 7 а

 Няма

 7 б

 Няма

 7 в

 Няма