11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидастване в 11ОУ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1. Първи клас - три паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученика във всяка паралелка.

Избираемите учебни предмети са:

  • Български език и литература – 1час;
  • Английски език – 1час;
  • Компютърно моделиране – 1час.

При по-голям брой желаещи, броят на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

2. Пети клас - три паралелки по 29 ученика във всяка паралелка.  Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план: 1,5ч. – II чужд език , 1ч. – Български език и литература.

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас включително.

4. За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба.   Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2021г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

 

                   Свободни места в 11 ОУ за учебната 2021/2022 година

 

                          Паралелка

                Свободни места

1 Клас

Няма 

2 а

Няма

2 б

Няма

2 в

Няма

3 а

Няма

3 б

Няма

3 в

Няма

4 а

Няма

4 б

Няма

4 в

Няма

5 а

Няма

5 б

Няма

5 в

Няма

6 а

Няма

6 б

Няма

6 в

Няма

7 а

1 свободно място 

7 б

Няма

 

   Заявления се приемат само при наличие на свободни места!