11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидастване в 11ОУ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

1. Първи клас - три паралелки по 24 ученици във всяка паралелка с целодневна организация на учебния ден.

Избираемите учебни предмети са:

  • Български език и литература – 1 час;
  • Английски език – 1 час;
  • Компютърно моделиране – 1 час.

При по-голям брой желаещи броят на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

2. Пети клас - две паралелки по 29 ученици във всяка паралелка. Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план:

  • Втори чужд език – 1,5 часа
  • Български език и литература – 1 час

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас включително.

4. За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2022 г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

 

Свободни места в 11 ОУ за учебната 2022/2023 година

     

          Заявления се приемат само при наличие на свободни места! 

 

ПАРАЛЕЛКА/ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА

 1 клас

 

 2 а

 Няма

 2 б

 1 свободно място

 2 в

 1 свободно място 

 3 а

 Няма

 3 б

 Няма

 3 в

 Няма

 4 а

 1 свободно място 

 4 б

 Няма

 4 в

 Няма

 5 а

 Няма

 5 б

 Няма

 6 а

 Няма

 6 б

 Няма

 6 в

 Няма

 7 а

 Няма

 7 б

 Няма

 7 в

 Няма