11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Кандидастване в 11ОУ

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/20212ГОДИНА

1. Първи клас - три паралелки с целодневна организация на учебния ден, по 24 ученика във всяка паралелка.

Избираемите учебни предмети са:

  • Български език и литература – 1час;
  • Английски език – 1час;
  • Компютърно моделиране – 1час.

При по-голям брой желаещи, броят на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

2. Пети клас - три паралелки по 29 ученика във всяка паралелка.  Избираемите учебни часове са съгласно рамковия учебен план: 1,5ч. – II чужд език , 1ч. – Български език и литература.

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас включително.

4. За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба.   Заявления за попълване на свободните места се подават до 14.09.2021г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.