11 ОУ "Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

    Училището участва в проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по които получи лаптопи, които ще се ползват при условията на криза!