11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

01.06.2020г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

вх.№

 

вх.№

 

вх.№

 

вх.№

 

вх.№

 

вх.№

 

вх.№

002

023

050

073

100

121

147

003

024

053

074

101

122

148

005

026

054

075

103

123

151

006

028

055

076

105

124

152

007

029

056

077

106

126

155

009

030

057

082

107

127

159

011

031

058

083

108

131

161

012

032

059

084

109

132

162

014

035

062

086

110

133

165

015

037

063

088

112

134

176

016

038

065

092

113

135

179

017

039

067

093

114

136

180

019

040

068

094

115

137

181

020

046

069

097

116

140

182

021

047

071

098

119

143

 

022

049

072

099

120

145

 

 

      Записването на учениците е от 02.06.2020г./ вторник/ до 05.06.20г. вкл./петък/

      Работно време на комисията от 8.30 часа до 17.00 часа.

      Необходими документи:

  1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
  2. Ксерокопие от удостоверение за раждане на детето.
  3. Документи, удостоверяващи допълнителните критерии /ако има такива/:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - копие на  решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители – копие на Акт за смърт;

- За дете от семейство с повече от две деца – копие на удостоверенията за раждане на всички деца;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД – копие на  съдебното решение.

  1. В училището ще Ви бъдат предоставени заявления и декларации по образец за попълване.

 

Записването се извършва при спазване на изискванията на здравния министър за работа в извънредна епидемична обстановка:

  • при записването присъства по един родител на дете,
  • носи лични защитни предпазни средства /маска, ръкавици, лична химикалка/.

           

При установяване на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

ПОДАВАНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ОТ 09.06. ДО 15.06.20г.  – онлайн на mail : u11_priem@abv.bg